SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Prosjektpartnere

Sammen utvikler vi bioøkonomien!

I Interreg-prosjektet «The Bioeconomy Region» har vi samlet en rekke samarbeidspartnere i næringsliv og akademia i indre Skandinavia som aktivt ønsker å bidra til utviklingen av bioøkonomien i regionen.

 

Vil du også bli en del av gjengen? Ikke vent med å ta kontakt med oss!

Prosjektpartnere i «The Bioeconomy Region»:

 

Aspervall Instrument
aspervall.se

 

Aspervall Instrument samarbeider med prosess-, styring- og kontrollindustrien. Vi tilbyr løsninger som inkluderer alt fra produksjonsforberedelse til levering av finmekaniske detaljer, funksjoner og delsystemer. Vi vil være førstevalget når du søker en partner innen finmekanisk bearbeiding og montering.

Bäckebrons sågverk
backebronssagverk.se
Bäckebrons sagbruk er et mindre, fleksibelt sagbruk som sager tømmer med toppdiameter fra 10 cm til 22 cm. Vår produksjon kan enkelt tilpasses, vi kan kutte små serier og serier med spesielle dimensjoner, vi kan høvle og kappe lengder ut fra kundens ønsker og vi produserer pellets av restproduktene.
CS Produktion
csproduktion.se
Spesialiteten til CS Produktion er bedfresing og innvendig dreiing som håndterer lengre bearbeiding og høy toleranse i en svært presis prosess – innvendig bearbeiding på 5 meter – lengdebearbeiding av bjelker på opptil 12 meter. Maskinparken vår håndterer både store prosjekter og produksjoner og små serier.
Den norske emballasjeforening
emballasjeforeningen.no
Emballasjeforeningen er en interesseorganisasjon for produsenter/leverandører, brukere av forpakninger og emballasje og andre interessenter. Foreningen er rettet mot alle bedrifter som bruker eller produserer emballasje i sin virksomhet, og som innser at utfordringene i bransjen best kan løses i fellesskap.
Gausdal Bruvoll
gausdalbruvoll.no
Gausdal Bruvoll produserer alle tradisjonelle treprodukter av gran. Vi satser stort på videreforedling og har Nordens mest moderne og fleksible overflatebehandlingsanlegg for utvendig panel. Gausdal Bruvoll har et vidt nettverk av forhandlere som dekker store deler av Norge.
I4plastics
i4plastics.com
i4plastics består av 17 små og store bedrifter samt kompetanseaktører innen plastbearbeiding og produksjon. De fleste bedriftene er lokalisert i Innlandet i Norge. Prosjektet er hovedsakelig fokusert på materialteknologi generelt og plastmaterialer. Flere av bedriftene i i4plastics har i dag sterke posisjoner i flere globale nisjemarkeder, hovedsakelig basert på deres spisskompetanse innen plastrelaterte materialer og produksjonsprosesser.
Innovasjonssenter
Campus Ås
campusaas.no
Innovasjonssenter Campus Ås AS er et fellesforetak for å skape innovasjon og kommersialiseringer fra forskning i tilknyttede organisasjoner og i samarbeid med industri og offentlig sektor. Formålet med senteret er å bidra til etablering av nye aktiviteter og styrking og utvikling av eksisterende aktiviteter.
Karlstads Energi
karlstadsenergi.se
Forretningskonseptet til Karlstads Energi er å være en nær og engasjert leverandør av energi og renhold til private kunder og bedrifter i Karlstad-regionen, samtidig som de er en trygg og miljøvennlig samarbeidspartner. Karlstads Energi selger varme til over 5 000 kunder og strøm til ca. 40 000 kunder. Bedriften har egen produksjon av både varme og strøm. Strøm og varme produseres i et  biodrivstoff-fyrt kraftverk i Heden, og strømmen kommer fra Vindpark Vänern.
Karlstads universitet
kau.se
Karlstads universitet har i samarbeid med Paper Province og Vinnova som mål å skape et internasjonalt attraktiv innovasjonsmiljø for skogbasert bioøkonomi – forskning, utvikling og kommersialisering av nye skogsindustrielle produkter og tjenester. Prosjektet skal også øke effektiviteten til grunnindustrien og Värmlands innovasjonssystem. Karlstads universitet deltar med forskere fra både fakultetene for helse, natur og teknologi samt fakultetene for humaniora og samfunnsvitenskap.
Kjeller Innovation
kjellerinnovasjon.no
Kjeller Innovation er en internasjonal aktør. Vi har nær tilknytning til forsknings- og utdanningsmiljøet på Ås og andre forskergrupper i Norge. Kjeller Innovation er opptatt av å skape verdi fra forskning. Vi leder innovasjonsprosessen fra idé til bedrift i vekst. Vi har lang erfaring med prosjektfinansiering og forretnings- og immaterielle strategier. Vi har etablert én inkubator på Kjeller og én på Ås. Vi støtter entreprenører i de tidlige stadiene av forretningsutviklingen og er en aktiv drivkraft hele veien til produktet er i markedet.
Magnor Næringshage
onu.no 
Magnor Næringshage er en inkubator for bedrifter for vekst, samarbeid og utvikling. Utviklingsorienterte bedrifter får tilgang til lokaler, kompetanse, nettverk og en profesjonell og sosial tilknytning. Næringshagene skaper verdier for bedrifter, lokalsamfunn og det regionale næringslivet.
Moelven Edanesågen
moelven.com 
Moelven Edanesågen AB driver virksomhet i Edane sør for Arvika og er et kombinert sag og høvleri som produserer konstruksjonstømmer, utvendig panel og trykkimpregnerte treprodukter. Edanesågen har også en omfattende produksjon av listverk i MDF.
Moelven Notnäs
moelven.com 
Moelven Notnäs produserer skurlast i Torsby, Sverige. Totalt produserer bedriften 190 000 kubikkmeter skurlast av gran og furu. Sagbruket er utstyrt med en reduksjonslinje, båndsager og sirkelsager samt kammer og kanal med tørking ned til 10 % (± 2 %). Bedriften eksporterer 65 % av produksjonen, resten selges i det skandinaviske markedet.
NIBIO
nibio.no 
Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, forsker på og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi Gjennom forskning og kunnskapsoverføring bidrar instituttet til mattrygghet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskapende utvikling innen mat, skogbruk og andre biobaserte næringer. Målet er at NIBIO skal være ledende innen utvikling av kunnskap om bioøkonomi.
NIFU
nifu.no 
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU, er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. NIFUs kjernekompetanse er forskning, utredning, statistikkproduksjon og indikatorutvikling. Instituttet tilbyr handlings- og beslutningsorientert forskning og kunnskap til oppdragsgivere i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt. NIFU har nasjonalt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovasjonssystemet.
Norges Skogeierforbund
skog.no 
Norges Skogeierforbund er en sentral overbygning med ca. 35 000 skogeiere over hele Norge. Samlet står vi for ca. 80 prosent av skogproduksjonen i Norge og har betydelige eierandeler i norsk og internasjonal skogindustri. Våre hovedoppgaver er næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk påvirkning. Vi arbeider for økt verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept for langsiktig og økonomisk forvaltning av naturen.
NTNU Gjøvik
ntnu.no/gjovik 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
Nyqvist Skog
nykvist-skogs.se/
 
Nyqvist Skog er en komplett skogbruksbedrift innen tømmersalg, avvirkning og omfattende skogsforvaltning – tynning, sluttavvirkning, tømmersalg, skogsforvaltning og ledelse.
OREEC
oreec.no
OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) er et nettverk av bedrifter, forskning, utdanning og offentlige aktører innen fornybar energi og miljø i Oslo-regionen OREEC har som formål å øke innovasjonstakten, øke forretningsmuligheter og øke verdiskapningen for deltakerne i nettverket.  OREEC er organisert som en egen avdeling i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Pan Innovasjon
paninnovasjon.no
Pan Innovasjon er en inkubator for utvikling av grønn næring. Vi er tilknyttet Siva og støtter gründere og bedrifter i utvikling av deres idé, gjennomføring, finansiering og kommersialisering. Vi arbeider med innovasjoner innen resirkulering og sirkulær økonomi, skog- og trebasert næring, landbruk, miljøvern, fornybar energi og grønne tjenester.
Projektengagemang
projektengagemang.se
Projektengagemang er konsulenter innen bygg og industri. Enten det er en helhetlig løsning eller noen konsulenttimer som trengs, har bedriften den kompetansen som kreves. Her arbeider arkitekter, ingeniører og spesialister for å identifisere muligheter, utvikle visjoner og håndtere utfordringer. Sammen skaper vi verdi for kundene – og for samfunnet som helhet.
Propia
propia.se
Propia er spesialister innen prosesshåndtering, endringsledelse og forretningsutvikling. Vi sørger for at riktig ting gjøres i riktig rekkefølge og på riktig måte for å skape bærekraftige resultater. Ved å samarbeide med akademiet har vi et vitenskapelig grunnlag for hvordan vi arbeider og vet hvordan vi skal utvikle oss for å møte fremtiden. Våre kunder tilbys aktiv deltakelse i Propias forsknings- og utviklingsprosjekter.
SINTEF
sintef.no
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter.  Vi utfører hvert år flere tusen oppdrag – for små og store kunder. SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største forskningsinstituttene i Europa. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn.
Termowood
termowood.no
Termowood leverer en ny og patentert type bygningselementer som kombinerer det beste av krysslimet og massivt tre i et konkurransedyktig produkt når det gjelder pris, styrke, byggetid og miljø. Bygningselementene gir en mer effektiv byggemetode som er utformet for å passe de fleste typer bygninger, og kan kombineres med andre typer materialer.
Timmer Logistik Väst
tlv.nu
Timmer Logistics Väst transporterer ca. 1 250 000 kubikkmeter fub årlig i de vestlige delene av Värmland, Dalsland og Bohuslän. Alt dette treet skal distribueres blant et stort antall mottakere innenfor regionens sagbruk og masse- og papirfabrikker. Men for at dette skal skje, kreves et effektivt og ressurssterkt transportapparat som kan håndtere hele kjeden fra felling i skogen og helt frem til industrien.
Trebruk
trebruk.no
Trebruk har som målsetting å arbeide for økt bruk av tre i regionen rundt Oslofjorden – Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud og Telemark. Tre som bærekonstruksjon i store prosjekter gir betydelige miljøgevinster og har et stort verdiskapende potensial. Innenfor rammen for Trebruk vil vi øke kompetansen om fordelene ved tre blant arkitekter, konsulenter, eiendomsutviklere, utbyggere og underleverandører for å endre praksis innen bygging av større hus og anlegg.
Treklyngen
treklyngen.no
Treklyngen er et datterselskap i Viken Skog Group og arbeider med planer for produksjon av avanserte bioenergiprodukter, celluloseprosessråvarer til industrien og andre prosjekter. Vi ønsker en verdiskaping av hele treet. Tre er fremtidens materiale. Forskning og produktutvikling innebærer at tre kan omdannes til bioenergi, byggematerialer, papir/papp, kjemikalier og bioplast, smaksstoffer, legemidler, hygieneprodukter, tekstiler og reduksjonsmidler i betong- og metallindustrien.
Tretorget
tretorget.no
Tretorget AS er en konsulentbedrift som driver utviklingsprosjekter som gir målbare resultater og som er forankret i kundenes strategier og behov. Vi er pådrivere for innovasjon og resultater, og bidrar til å gjøre bedrifters utviklingsarbeid mer effektivt.
Vitenparken
Campus Ås

vitenparken.no
Vitenparken ligger inne på universitetsområdet Campus Ås – et vitenskaps- og kompetansesenter der teknologi, mat og forskning møtes. Vitenparken er en arena som synliggjør grønn verdiskapning, bidrar i å forløse grønn viten og kunnskap og synliggjør forskning til nytte for samfunnet ved hjelp av kreativ, nyskapende forskningskommunikasjon, kunst, kultur og kompetanse innen undervisning.
VVDS
vvds.se
VVDS er Sveriges eldste skogeierforening med sitt opprinnelige navn. Foreningen ble startet allerede i 1931. Vi hjelper deg med alt fra skogsplan og jordforberedelse, til tynning og felling. Vi fungerer som din lokale kontakt og ta oss av forvaltningen av din skogseiendom. Vi har erfaring og kunnskap.
Öbergs
obergsab.se
Öbergs er spesialister og distributører innen pneumatikk, ventiler, lineær teknologi og montering. Vi hjelper deg som trenger å utvikle produksjonsutstyr.
Østfoldforskning
ostfoldforskning.no 
Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsinstitutt med visjon om å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon. Vi er Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for analyse av miljø- og ressurseffektivitet til produkter og tjenester.