SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Projektpartners

Tillsammans utvecklar vi bioekonomin!

I Interreg-projektet «The Bioeconomy Regions in Scandinavia» har vi samlat ett antal samarbetspartners inom näringslivet och akademin i inre Skandinavien, som aktivt vill hjälpa till att stötta utvecklingen av bioekonomin i våra regioner.

Projektpartners i The Bioeconomy Regions in Scandinavia

Emballasjeforeningen

Emballasjeforeningen är en intresseogranisation för producenter och leverantörer, användare av förpackningar och andra intressenter. Föreningen riktar sig till alla verksamheter som använder eller producerar emballage och förpackningar och inser att alla utmaningar i branschen går att lösa genom samarbete.

 

Grønn Vekst Hallingdal

Huvudmålet med projektet Grønn Vekst Hallingdal är att etablera Hallingdal som en grön region. De ska mobilisera, få ny kunskap som ligger till grund för vidare satsningar på hållbara lösningar och produkter för näringsliv, turism och invånare och etablering av nya hållbara arbetsplatser.

 

IUC Dalarna

IUC Dalarna är ett aktiebolag med de regionala företagen som majoritetsägare. De arbetar med att identifiera utvecklingsbehov, paketera dessa behov i projekt och stödja genomförandet ute hos företagen. De har spetskunnande och spetskompetens inom trä- och verkstadsindustri. Vårt fokus är ställt på industriell och regional tillväxt genom konkret utvecklingsarbete ute hos företagen. IUC Dalarna har ett väl utbyggt nätverk och kan vara länken mellan företagen, och de resurser som krävs för att hjälpa företagen utvecklas.

 

Innovatum Science Park

Sedan snart 25 år tillbaka har Innovatum hjälpt företag, akademi och samhälle att mötas, samarbeta och utveckla hållbara innovationer, främst inom industriell teknik. Idag är fler än 300 företag engagerade i deras verksamhet som bland annat erbjuder test- och demomiljöer, en startupinkubator, utvecklingsprojekt, olika företagsnätverk, events och ett community för entreprenörer.

 

Klosser Innovasjon

Klosser Innovasjon är en pådrivare för ökad innovation, värdeskapande och tillväxt i Innlandet. De bistår näringslivet i Innlandet med innovationsprojekt, affärsutveckling, och forskningsprojekt. Klosser Innovasjon har verksamhetsområdena inkubator, innovationscenter, klungor och nätverk samt regional näringsutveckling. De har specialkompetens och satsar inom fyra strategiska områden: bioekonomi, industri, hälsa och digital tjänsteservice. Klosser Innovasjon har tagit en nationell roll inom bioekonomi och är ett bioekonomicenter, med deras satsning på innovationssystemet Biosma, klungorna NCE Heidner Biocluster och Greenheart Industry og inkubatorerbjudandet för företag.

 

Norwegian Wood Cluster

Norwegian Wood Cluster är ett utvidgat samarbete i värdekedjan skog, industri och bygg som utvecklats till en internationellt ledande näringsklunga för industriellt hållbart byggande i trä.

 

Næreingshagen Østfold

Næringshagen Østfold är ett innovations- och utvecklingsföretag som arbetar för tillväxt och nyskapande i hela Østfolds näringsliv. De visar vägen så att nya och befintliga företag ska växa och lyckas. Deras roll som utvecklingspartner för företag är att fokusera på att ge rådgivning inom företagsutveckling, strategi och kommunikation. De arbetar också med att etablera olika samarbeten, hitta professionella mötesplatser och bygger nyttiga nätverk.

 

Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi som ägs och drivs av våra drygt 100 medlemsföretag. De har sin bas i Karlstad men arbetar globalt. Genom att tillsammans med medlemmar, kommuner, akademin och andra tillsammans arbeta för en hållbar utveckling med skogen som bas, och sträva efter de globala målen inom Agenda 2030, gör de en avgörande insats för samhället. Paper Province som organisation hjälper nya och etablerade företag att utveckla och lansera hållbara idéer med koppling till skogen. De kopplar också samman aktörer som har fördelar att vinna genom samarbete.

Medfinansierande offentliga organisationer

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 och är en sammanslutning av 14 kommuner i Dalsland, norra Bohuslän samt nordvästra hörnet av Västergötland. Tillsammans arbetar de med att svara för gemensamt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete, medverka till en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av framtidsbilder, aktivt bevaka kommunala intressen genom uppvaktningar, remissyttranden, driva gemensamma utvecklingsprojekt för medlemskommunerna, skapa förutsättningar för att nyttja EUs resurser till projekt och skapa nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.

 

Innlandet Fylkeskommun

Innlandet bildades 1 januari 2020 och består av före detta Hedmark och Oppland Fylket har landets största fjäll, längsta älv och största insjö. Fylket har en större areal än Danmark och är Norges enda fylken som inte gränsar till ksuten. Innlandet är Norges största skogfylke med cirka 40% av den norska skogsavverkningen.

 

Region Dalarna

Region Dalarna ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Från och med januari 2019 arbetar de också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

 

Region Värmland

Region Värmland bildades den 1 januari 2019 då Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss gick samman till en gemensam organisation. Region Värmland ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, kompetensförsörjning och kultur. Region Värmland delar projektägarskapet med Vikens Fylkeskommune.

 

Svinesundskommittén

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i regionen. Kommittén arbetar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering. Deras fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter. Svinesundskommittén är en ideell förening och syftar till att vara ett forum för nordiskt samarbete.

 

Viken Fylkeskommune

Viken fylkeskommune består av de tidligere er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen omliggende kommuner. Til sammen har Viken 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning. I Viken finner du flere av landets største og viktigste bedrifter. Næringslivet i Viken er mangfoldig og nyskapende. Flere av bedriftene leder an internasjonalt i det grønne skiftet.

 

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

 

Anslutna partners

Gausdal Bruvoll

Gausdal Bruvoll producerar alla tradiotionella träprodukter av gran. De satsat stort på vidareförädling och har Nordens med moderna och flexibla anläggning för ytbehandling av ytterpanel. Gausdal Bruvoll har ett stort nätverk av representanter som täcker stora delar av Norge.

 

i4plastics

i4plastics består av 17 små och medelstora företag och kompetensaktörer inom plastbearbetning och produktion. De flesta verksamheterna finns i Innlandet. Projektet fokuserar i huvudsak på materialteknologi og plastmaterial. Flera av verksamheterna i i4plastics har i dag starka positioner på flera globala nischmarknader , huvudsakligen baserat på deras spetskompetens inom plastrelaterade material och produktionsprocesser.

 

Trebruk

Trebruk ska vara ett förmedlingscenter när byggentreprenörer och andra kan vända sig när de ska inleda ett projekt. Centrets kompetens ska göra att trä blir ett naturligt alternativ till andra material. Detta görs i samarbete med Tre Nettverket som har ett gemensamt mål att hitta bra lösningar i kombination med andra produkter som stål och betong.

 

NORSUS

Visionen för NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS, tidigare Østfoldforskning, är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med företag och offentliga aktörer kartlägger och reducerar de miljöbelastningar, ofta med ekonomiska fördelar. Genom det bidrar de till att samhället rör sig i en hållbar riktning. De har arbetat med cirkulär ekonomi i mer än 30 år och brinner för ett bättre användande av resurser, från produktnivå till en överordnad samhällsnivå. Därför forskar de på miljö- och resurseffektivitet genom livscykelanalys (LCA).

 

ARD Innovation

ARD Innovation ägs av NIBIO och NMBU. ARD Innovation är NIBIO og NMBUs katalysator för nyskapande. Företaget hjälper både anställda och studenter vid dessa instutitioner med kommersialisering av forskning och studentbaserade idéer, i tillägg till att främja innovations- och entreprenörskultur.

 

NTNU

NTNU är ett internationellt inriktat universitet med huvudsäte i Trondheim och campus i Gjøvik og Ålesund. NTNU har teknisk- och naturvetenskaplig huvudprofil, flera yrkesutbildningar och en stor bredd som också innefattar humaniora, samhällsvetenskap, pedagogik, arkitektur, entreprenörskap och konstnärlig verksamhet.

 

Tretorget AS

Tretorget AS är ett konsultföretag som driver utvecklingsprojekt som ger mätbara resultat och som är förankrade i kundens strategier och behov. De är pådrivare inom innovation och resultat och bidrar till att göra företags utvecklingsarbete mer effektivt.

 

Sør-Hedmark Næringshage

Sør-Hedmark Næringshage är en regional aktör i Glåmdalen inom näringsutveckling. Organisationen är en del av det nationella näringshageprogrammet inom Næringsdepartementet gjennom SIVA, som är statens instution för industriell utveckling och tillväxt. SHNH har en regional roll i Glåmdalen, men har störst nedslagsområde i Kongsvingerregionen med tonvikt på Eidskog kommun.

 

Pan Innovasjon

Pan Innovasjon är en inkubator som erbjuder vägledning inom etablering i Ringerike, Hole och Jevnaker. De hjälper grundare som vill starta något nytt och erbjuder rådgivning och tjänster. De bistår företag med att utveckla produkter och tjänster.

 

Norwegian Wood Cluster

Norwegian Wood Cluster är ett utvidgat samarbete i värdekedjan skog, industri och bygg som utvecklats till en internationellt ledande näringsklunga för industriellt hållbart byggande i trä.

 

Landsbyen Næringshage AS

Landsbyen Næringshagen AS är ett innovations- och utvecklingsföretag som arbetar för nyskapande och värdeskapande i näringslivet i Land, Gjøvik ooch Toten. Näringshagen är en levande miljö som samarbetar med och hjälper nyetableringar, grundare och existerande företag med vilja och förmåga att att växa och utvecklas.

 

Kvinner i Skogbruket

Kvinner i Skogbruket är en fristående oberoende organisation med målsättningen att motivera och stimulera kvinnor i alla åldrar att delta och engagera sig på allaplan inom skogsbruk och främja samhörighet och samarbete.

 

Trevekst Oppland

Trevekst Oppland är ett treårigt projekt som bidra till en ökad användning av trä och bidra till värdeskapande genom förädling av skog. Trevekst Oppland finns i Landsbyen Næringshage. Satsningen ska bidra till en mer robust primärnäring genom att ökad användning av trä ger bättre värde för skogsägare. Trevekst ska vara en regional drivkraft för utvecklingsprojekt i träsektorn och är en del av den nationella Trenettverket.

 

Aggrator Inkubator ÅS

Aggrator Inkubator ÅS bidrar till en vidareutveckling av nystartade företag som är etablerade som en följd av forskning vid NMBU.

 

Termowood AS

I Termowood AS effektiviseras byggprocesser för att hantera morgondagens krav från marknaden. TEWO är ett byggsystem baserat på isolerade massivträ-element som har tillfört en ny och unik materaillösning, en effektiv och optimal modulär byggmetod för alla typer av byggnation. Tanken bakom Termowoods produkter är ett ökat fokus på miljö och effektivisering.

 

SINTEF Manufacturing

SINTEF Manufacturing är ett ledande internationellt forskningsinstitut inom tillverkning, från grundforskning till industralisering. De kombinerar generisk kompetens med branschkunskap för att lösa komplexa problemställningar för deras kunder.

 

Fremtidsmat

Fremtidsmat är en näringsklunga för mat- och dryckesproducenter, forskningsmiljöer och kunskapsföretag som arbetar för att utveckla mat med goda hälsoegenskaper och hållbarhet. Klungans huvudmål är att genom samarbete utveckla ny innovativ och sundare mat och drycker för att ge medlemmarna ökad konkurrenskraft. De ska bidra till utvecklingen av sundare industriell mat  och mer hållbara livsmedel med fokus på norska råvaror.

 

Haldenkanalen Regionalpark

Haldenkanalen Regionalpark arbetar med varumärkesbyggande, utveckling av upplevelsenäringen primärnäringen och platsutveckling i Aurskog-Høland, Rømskog, Marker, Aremark och Halden kommune.​​ Regionalpark Haldenkanalen vill vidareutvecklakanalen och de omkringliggande landskapsområdena.

 

Norwegian Fashion Hub

Norwegian Fashion Hub är den officiella branschorganisationen för norsk modeindustri. De blev grundade 2014 och är en peer-to-peer branschorganisation som underlättar samarbetet mellan norska textil- och modeskapare i ett stort och komplext näringsliv. NFH är en arena för utväxling av kunskap och ger unisona lösningar, gemensam marknadsföring och utbildning.

 

Vitenparken Campus Ås

I hjärtat av Campus Ås, inne på universitetsområdet ligger Vitenparken – ett kunskaps- och upplevelsecenter. Vitenparken är en arena som synliggör grönt värdeskapande, bidrar till att demonstrera grön kunskaper och upplevelser, skapa vetenskapligt intresse och synliggöra forskning som är till nytta för samhället genom kreativ, nyskapande forskningskommunikation, konst, kultur och kompetens inom vetenskapscenterdidaktik.

 

Buskerud Næringshage

I Buskerud Næringshage arbetar de med företagsutveckling – praktiskt, konkret och resultatorienterat. De ska vara en resurs för företag som vill lyckas. I Buskerud Næringshage AS kan de hjälpa dig inom olika kompetensområden.