SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Politisk enighet om vikten av gränsöverskridande samarbete inom skoglig bioekonomi 

Nyheter 2021-12-10

Den 26 november träffades politiker från flera regioner och fylken i Sverige och Norge för att prata om hur de gemensamt kan fortsätta samarbeta för att utveckla den skogliga bioekonomin i den gemensamma regionen. Projektet Bioeconomy Regions in Scandinavia var initiativtagare till mötet.

 

Det var en enad grupp politiska representanter som träffades digitalt den 26 november för att undersöka de politiska ambitionerna för att driva utvecklingen av den skogliga bioekonomin framåt. Totalt deltog ett 20-tal politiker och tjänstepersoner från Viken Fylkeskommune, Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund på det politiska stormötet. Innlandet Fylkeskommune har en ambitiös strategi för bioekonomi och var inbjudna, men hade tyvärr inte möjlighet att delta. 

Åsa Johansson (S), Region Värmland

Johan Edvard Grimstad (Sp), Viken Fylkeskommune

 

 

 

 

 

 

 

En positiv samsyn bioekonomins betydelse och vikten av samarbete 

Mötet var uppsluppet, konstruktivt och de politiska representanterna var överens om att ett fortsatt gränsöverskridande samarbete är viktigt för utvecklingen av skoglig bioekonomi i förhållande till de miljömål som finns regionalt, nationellt och internationellt. Skogen kommer att kunna ersätta många delar inom energi, byggnation och material som idag baseras på fossilt material. En utveckling av bioekonomin kommer också att leda till ett utvecklat näringsliv med nya arbetstillfällen i den gemensamma regionen. 

 

Vad händer i framtiden? 

Flera konstruktiva idéer lyftes, bland annat ett utvecklat gränsöverskridande samarbete kring testbäddar, kompetensutbyte och inte minst arbetet med jämställdhet i skogsbranschen. 

 

En framtidsgrupp har formats för att identifiera möjliga vägar framåt och deras initiala iakttagelser presenterades för mötesdeltagarna. Dessa blev viktiga utgångspunkter i den vidare diskussionen under mötet. 

 

Etablerad kontakt och framtida planering 

Det genomförda mötet gav mycket goda förutsättningar för vidare samtal och gruppen beslutade gemensamt att genomföra ett nytt möte i januari, för att fortsätta diskussionen om vilka framtida satsningar som kan bli aktuella.