SV / EN / NO
Bioeconomy Region

innovasjonsaktører

Sammen utvikler vi bioøkonomien!

Regionen har en rekke innovasjonsaktører som samarbeider om å hjelpe og tilrettelegge for at bedrifter i regionen kan skape innovative produkter og tjenester. Noen av disse aktørene er:

Klosser Innovasjon

Klosser Innovasjon er en pådriver for økt innovasjon, verdiskaping og vekst i Innlandet. Klosser Innovasjon bistår næringslivet i Innlandet med innovasjonsprosjekter, forretningsutvikling og forskningsprosjekter. Klosser Innovasjon har virksomhetsområdene inkubator, innovasjonssenter, klynger og nettverk og regional næringsutvikling. Vi har spesialkompetanse og satser innenfor fire strategiske områder: bioøkonomi, industri, helse og digital tjenesteyting. Klosser Innovasjon har tatt en nasjonal rolle innen bioøkonomi, og er et bioøkonomisenter med vår satsing på innovasjonssenteret Biosmia, klyngene NCE Heidner Biocluster og Greenheart Industry og inkubatortilbudet for bedrifter.

 

Norwegian Wood Cluster

Norwegian Wood Cluster (NWC) skal være en sterk og internasjonalt anerkjent næringsklynge innen trebaserte, industrielle og bærekraftige byggeløsninger. Visjonen er å gi verden innovative og bærekraftige byggeløsninger i tre. Ved utgangen av 2021 hadde NWC 25 medlemmer innenfor store deler av verdikjeden samt akademia. Medlemmene kommer fra Innlandet, Oslo og Viken. Formålet er å forsterke medlemsbedriftenes konkurransekraft, lønnsomhet og verdiskaping ved å skape et nettverk og et miljø som fremmer bærekraftig bruk av tre gjennom innovasjon og forretningsutvikling.

 

Næringshagen Østfold

Arbeider med nyskaping i hele Østfolds næringsliv. Viser vei slik at utviklingen av nye bedrifter eller veksten i eksisterende næringer, skal være vellykket. Rollen som utviklingspartner for bedrifter er å legge vekt på vekst der hovedoppgaven er rådgivning innen forretningsutvikling, strategi og kommunikasjon. På den andre siden jobbes det med å etablere ulike samarbeid, finne faglige møteplasser og bygge nyttige nettverk.

 

Emballasjeforeningen

Emballasjeforeningen er en interesseorganisasjon for produsenter/leverandører, brukere av forpakninger og emballasje og andre interessenter. Foreningen er rettet mot alle bedrifter som bruker eller produserer emballasje i sin virksomhet, og som innser at utfordringene i bransjen best kan løses i fellesskap.

 

Grønn vekst ved Regionrådet Hallingdal, med prosjektleder ved Næringshagen i Hallingdal.

Hovedmålet med prosjektet Grønn Vekst Hallingdal er å etablere Hallingdal som ein grønn region. Prosjektet skal mobilisere, tillegne seg kunnskap som grunnlag for vidare satsing på bærekraftige løysinger og produkt for næringsliv, reiseliv og innbyggere samt etablering av nye, bærekraftige arbeidsplasser.

 

Norwegian Fashion and Textile Agenda

Norwegian Fashion and Textile Agenda (NF&TA) er næringsklyngen for bedrifter i den norske mote- og tekstilindustrien. NF&TA mobiliserer næringsliv, innovasjonspartnere, utdanning og forskning, til å samarbeide om å utvikle en verdiskapende og bærekraftig fremtid for næringen.
NF&TAs misjon er å utvikle initiativer og gjennomføre prosjekter som gjør at bedriftene utvikler seg og vokser på en bærekraftig og lønnsom måte, har et bredt partnerskap nasjonalt og internasjonalt, og samarbeider tett med myndigheter og virkemiddelapparatet.

 

IUC Dalarna

IUC Dalarna er et aksjeselskap med de regionale foretakene som majoritetseiere. De jobber med å identifisere utviklingsbehov, pakke disse behovene i prosjekt og støtte implementeringen ute i bedriftene. De har kunnskap og spisskompetanse innenfor tre og verkstedindustrien.  Fokuset er på industriell og regional vekst gjennom konkret utviklingsarbeid i selskapene. IUC Dalarna har et velutviklet nettverk og kan være bindeleddet mellom selskapene og ressursene som kreves for å hjelpe selskaper med å utvikle seg.

 

Innovatum Science Park

I nesten 25 år har Innovatum hjulpet bedrifter, akademia og samfunnet med å møte, samarbeide og utvikle bærekraftige innovasjoner, hovedsakelig innen industriell teknologi. I dag er mer enn 300 selskaper involvert i deres virksomhet, som inkluderer test- og demomiljøer, en oppstartsinkubator, utviklingsprosjekter, ulike bedriftsnettverk, arrangementer og et fellesskap for entreprenører.

 

Paper Province

Paper Province er en verdensledende forretningsklynge innen skogbasert bioøkonomi som eies og drives av mer enn 100 medlemsbedrifter. De er basert i Karlstad, men jobber globalt. Ved å samarbeide med medlemmer, kommuner, akademia og andre for bærekraftig utvikling med skogen som base, og strebe etter å nå de globale målene i Agenda 2030, gir de et avgjørende bidrag til samfunnet. Paper Province som organisasjon hjelper nye og etablerte selskaper med å utvikle og lansere bærekraftige ideer knyttet til skogen. De knytter også aktører som har fordeler å oppnå gjennom samarbeid.

 

Innlandet Fylkeskommune

Innlandet fylke har store deler av Norges landbaserte bio-ressursgrunnlag, sterke yrkes- og kompetansemiljøer og komplette verdikjeder for forvaltning og utvikling av en rekke biobaserte produkter. Innlandet har aktører innen matproduksjon, jord og skogbruk, genetikk-miljøer (bioteknologi), tremekanisk industri og bioenergi, restråstoff og avfallshåndtering, ferskvannsforvaltning og mat – og næringsmiddelindustri. Innen den grønne bioøkonomien har Innlandet høyere utdanning som dekker hele verdikjeden fra gjennom (avl) til ferdig produkt, eksempelvis fra skogsfrøavl til ferdig bygg og bioenergi. Innlandet er Norges største skogfylke med 40 % av avvirkningen fra de norske skogene.

 

Viken Fylkeskommune

Viken fylkeskommune består av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen omliggende kommuner. Til sammen har Viken 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning. I Viken finner du flere av landets største og viktigste bedrifter, og næringslivet i Viken er mangfoldig og nyskapende. Flere av bedriftene leder an internasjonalt i det grønne skiftet.

 

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodal kommuneforening ble stiftet i 2005 og er en sammenslutning av 14 kommuner i Dalsland, nord i Bohuslän og nordvestre hjørne av Västergötland. Sammen arbeider de for å gi felles regionalt vekst- og utviklingsarbeid, bidra til en felles plattform for ekstern orientering, debatt og kommunikasjon av fremtidige utviklinger, aktivt overvåke kommunale interesser, henvisningsuttalelser, drive felles utviklingsprosjekter for medlemslandene, skape forutsetninger for bruk av EU-ressurser til prosjekter, skape nettverk, spre ideer og stimulere til erfaringsutveksling.

 

Region Dalarna

Region Dalarna har ansvar for helsetjenester, tannpleie, offentlig transport, hjelpemidler, folkehøgskoler og arbeider med offentlig utdanning, forskning, folkehelse og kultur. Fra januar 2019 vil de også jobbe med utviklingsspørsmål innen infrastruktur, næringsliv, arbeidsmarked og miljø.

 

Region Värmland

Region Värmland er ansvarlig for utviklingsarbeidet på områder som helsevesen, tannpleie, kollektivtransport, infrastruktur, næringsliv, arbeidsmarked, likestilling, kompetanseforsyning og kultur. Region Värmland deler prosjekteierskapet med Viken fylkeskommune.

 

Svinesundskommittén

Svinesundkomiteen er et politisk samarbeid mellom svenske og norske kommuner, Viken fylkeskommune og Västra Götaland. Målet er å skape nye muligheter for næringsliv, arbeidsplasser og utvikling i regionen. Utvalget arbeider på vegne av medlemmene og Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for regional utvikling og planlegging. Deres satsingsområder er blå og grønn vekst, turisme og grensebarrierer/muligheter. Svinesundkomiteen er en ideell forening og har som mål å være et forum for nordisk samarbeid

 

Västra Götalandsregionen

Västra Götaland har ansvar for helsetjenester, kultur, offentlig transport og regional utvikling i Västra Götaland.

 

Kjeller Innovasjon

Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning. For å lykkes med det må det ofte tas risiko på et tidlig stadium. Det krever teft, både for gode idéer og behov i markedet. Ikke minst krever det kultur for innovasjon. Kjeller Innovasjon leder arbeidet fra idé til et selskap i vekst. Målet er å etablere vellykkede selskaper som skaper løsninger samfunnet har behov for. Kjeller Innovasjon er lokalisert midt i forskningsparken på Kjeller. I tillegg har vi tette bånd til forsknings- og utdanningsmiljøet på Ås og en rekke andre forskningsmiljøer i Norge.

 

G3 Gausdal Treindustrier

Gausdal Bruvoll produserer alle tradisjonelle treprodukter av gran, satser stort på videreforedling og har Nordens mest moderne og fleksible overflatebehandlingsanlegg for utvendig panel. Gausdal Bruvoll har et vidt nettverk av forhandlere som dekker store deler av Norge.

 

i4plastics

i4plastics består av 17 små og store bedrifter samt kompetanseaktører innen plastbearbeiding og produksjon. De fleste bedriftene er lokalisert i Innlandet i Norge. Prosjektet er hovedsakelig fokusert på materialteknologi generelt og plastmaterialer. Flere av bedriftene i i4plastics har i dag sterke posisjoner i flere globale nisjemarkeder, hovedsakelig basert på deres spisskompetanse innen plastrelaterte materialer og produksjonsprosesser.

 

Trebruk

Trebruk skal være et formidlingssenter som byggherrer og andre kan henvende seg til når prosjekter skal startes. Senterets kompetanse skal gjøre tre til et naturlig alternativ på lik linje med alternative produkter. Dette gjøres i samarbeid med iTre Nettverket som har et felles mål om å finne gode løsninger i kombinasjon med andre produkter som stål og betong.

 

NORSUS

Visjonen til NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS, tidligere Østfoldforskning, er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Sammen med bedrifter og offentlige aktører kartlegger og reduserer de miljøbelastninger, ofte med økonomisk gevinst. Slik bidrar NORSUS til å bevege samfunnet i en bærekraftig retning. De har jobbet med sirkulærøkonomi i 30 år og ivrer for bedre bruk av ressurser, fra produktnivå til et overordnet samfunnsnivå. NORSUS forsker på miljø- og ressurseffektivitet ved hjelp av livsløpsvurderinger (LCA).

 

ARD Innovation

ARD Innovation eies av NIBIO og NMBU. ARD Innovation er NIBIO og NMBUs katalysator for nyskapning. Selskapet bistår ansatte og studenter ved disse institusjonene med kommersialisering av forskning og studentbaserte ideer, i tillegg til å fremme innovasjons-, og entreprenørskapskultur.

 

NTNU

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

 

Tretorget AS

Tretorget AS er et konsulentselskap som driver utviklingsprosjekter som gir målbare resultater og som er forankret i kundenes strategier og behov. Tretorget er pådrivere for innovasjon og resultater, og bidrar til å gjøre bedrifters utviklingsarbeid mer effektivt.

 

Sør-Hedmark Næringshage

Sør-Hedmark Næringshage er en regional aktør i Glåmdalen innen næringsutvikling. Bedriften er en del av det nasjonale næringshageprogrammet til Næringsdepartementet gjennom SIVA, som er statens institusjon for industriell utvikling og vekst. SHNH har en regional rolle i Glåmdalen, men har størst nedslagsområde i Kongsvingerregionen med særlig vekt på Eidskog kommune.

 

Pan Innovasjon

Pan Innovasjon er en inkubator som også tilbyr etablererveiledning for Ringeriksregionen. Pan Innovasjon er en del av Sivas nasjonale inkubasjonsprogram. De bistår gründere og bedrifter som vil starte eller utvikle noe nytt med rådgivning, nettverk, og finansieing.

 

Landsbyen Næringshage AS

Landsbyen Næringshagen AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for nyskaping og verdiskaping i næringslivet i Land, Gjøvik og Toten. Næringshagen er et levende miljø som samarbeider med og bistår nyetablerere, gründere og eksisterende bedrifter med vilje og evne til vekst og utvikling.

 

Kvinner i Skogbruket

Kvinner i Skogbruket er en frittstående, uavhengig organisasjon som har til formål å motivere og stimulere kvinner i alle aldre til deltakelse og engasjement på alle plan innenfor skogbruket, og vektlegge samhold og samarbeid. Kvinner i Skogbruket jobber for et likestilt skogbruk, er næringsnøytrale og medlemskap er åpent for alle, inklusive bedrifter og organisasjoner.

 

Trevekst Oppland

Trevekst Oppland er et 3-årig prosjekt som skal føre til økt trebruk og bidra til økt verdiskaping fra skog til foredling av tre. Trevekst Oppland er lokalisert i Landsbyen Næringshage. Satsingen vil bidra til en mer robust primærnæring ved at økt trebruk gir økt verdi for skogeierne. Trevekst skal være en regional driver for utviklingsprosjekter i tresektoren, og er en del av det nasjonale trenettverket.

 

Aggrator Inkubator ÅS

Aggrator Inkubator ÅS bidrar til videreutvikling av oppstartsselskaper som er etablert som følge av forskning generert ved NMBU.

 

Termowood AS

Termowood AS effektiviserer byggeprosesser for å håndtere morgendagens krav i markedet. TEWO er et byggesystem basert på isolerte massivtre-element som har ført til en ny og unik innovativ materialløsning, en effektiv og optimal byggemetode og et modulært byggesystem for alle type bygninger. Tanken bak Termowoods produkter er det økende fokuset på miljø og effektivisering.

 

SINTEF Manufacturing

SINTEF Manufacturing er et ledende internasjonalt forskningsinstitutt innen manufacturing, fra grunnforskning til industrialisering. De kombinerer generisk kompetanse med bransjekunnskap, for å løse komplekse problemstillinger gjennom flerfaglighet for våre kunder.

 

Fremtidsmat

Fremtidsmat er en næringsklynge for mat- og drikkevareprodusenter, forskningsmiljøer og kunnskapsbedrifter som er opptatt av å utvikle mat med gode helseegenskaper og bærekraft. Klyngens formål er gjennom gjensidig samarbeid å utvikle nye, innovative og sunnere mat – og drikkevarer for å gi medlemmene økt konkurransekraft. De skal bidra til utvikling av sunnere industriell mat og mer bærekraftige næringsmiddelprodukter med fokus på norske råvarer.

 

Haldenkanalen Regionalpark

Haldenkanalen Regionalpark arbeider med merkevarebygging, utvikling av opplevelsesnæringen, primærnæringen og stedsutvikling i Aurskog-Høland, Rømskog, Marker, Aremark og Halden kommune.​​ Regionalpark Haldenkanalen vil videreutvikle kanalen og de omkringliggende landskapsområdene.

 

Vitenparken Campus Ås

I hjertet av Campus Ås, inne på universitetsområdet ligger Vitenparken – et viten- og opplevelsessenter. Vitenparken er en arena som synliggjør grønn verdiskapning, bidrar til å forløse grønn viten og kunnskap, skaper realfagsinteresse og synliggjør forskning til nytte for samfunnet ved hjelp av kreativ, nyskapende forskningskommunikasjon, kunst, kultur og kompetanse innen vitensenterdidaktikk.

 

Buskerud Næringshage

Buskerud Næringshage jobber med bedriftsutvikling – praktisk, konkret og resultatorientert. Vi skal være en ressurs for bedrifter som vil lykkes!