SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Sirkulære offentlige anskaffelser av tekstiler

Nyheter 2022-06-13

Seminaret ‘Sirkulære offentlige anskaffelser av tekstiler’ ble arrangert av Interreg prosjektet Bioeconomy Regions in Scandinavia og næringsklyngen Norwegian Fashion and Textile Agenda (NF&TA), samt Viken Fylkeskomme den 1.juni 2022.

 

Arrangementet hadde til sammen 166 deltakere med hovedvekt av offentlige innkjøpsenheter; 78 norske og 88 svenske deltakere. BIS er et svensk-norsk samarbeidsprosjekt innenfor trebasert bioøkonomi som drives med støtte fra Interreg. BIS prosjektets inngangsvinkel til sirkulære tekstiler er å se på mulighetsrommet for å øke andel biobasert og mere bærekraftig tekstil i offentlige innkjøp ved å lage møteplasser hvor offentlig innkjøpere og bedrifter møtes.

 

NF&TA er næringsklyngen for mote og tekstilbedrifter som mobiliserer aktører til strategiske samarbeid for å utvikle en mere sirkulær og verdiskapende tekstilindustri.

 

Programmet fra 1.juni finner du her.

Presentasjonene fra 1. juni finner du her

Bilder til bruk ved innlegg kan finnes ved å  trykke her

 

Under følger hovedpunkter fra diskusjonen og en oversikt over tilgjengelige verktøy. Målgruppen for arrangementet var offentlige innkjøpere, departementer, politikere og bedrifter. Målsetningen var å gi svar på hvordan man som offentlig innkjøper kan gå frem for å sikre mere bærekraftige innkjøp av tekstiler; samt å gi praktiske eksempler og presentere relevante verktøy. Arrangementet ble spredt i kanalene til blant annet KS, fylkeskommunen, Klima Viken og Klima Østfold, Västra Gøtalandsregionen, Fyrbodal Kommunalforbund, nettverket til Innovatum Science Park, BIS og NF&TA m.fl.

 

Verktøy, veiledere & linker som foredragsholdere viste til i sine presentasjoner

 

  • EUs grønne kriterier for offentlig innkjøp vektlegger blant annet bruk av miljømerker som effektive virkemidler for å stille helhetlige krav til tekstiler som skal inngå i en sirkulær økonomi. Verktøy for bruk av miljømerker i anskaffelser er tilgjengelig her; og EU kommisjonens ‘good practice guidance document’ for offentlige innkjøp for en sirkulær økonomi kan du lese mere om her
  • Gjennomgang av EUs tekstilstrategi for bærekraftige og sirkulære tekstiler, lansert 30. mars d.å. Kommende regelverk vil også gjelde Norge, gjennom EØS-avtalen.
  • Diskusjon om risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i tekstilproduksjon. EUs krav til aktsomhetsvurderinger (due diligence) i bedrifters leverandørkjeder, som er basert på OECDs retningslinjer om Due Diligence i tekstil/sko sektoren vil medføre endringer i den norske åpenhetsloven, som trer i kraft 1. juli med informasjonsplikt (og rapporteringsplikt påfølgende år) for større virksomheter.
  • Västra Götalandsregionen beskrev sitt strategiska arbete med textilier och hur de använder hållbarhetskriterierna som utgångspunkt upphandling av tekstil. Inför upphandlingar samverkar de både externt och internt, med branscher, näringsliv, akademi, interna expert- och användargrupper och kategoristyrning etc.
  • På Svanemerkets hemsida finns formuleringar som kan användas vid offentlig upphandling när miljökrav ställs. Formuleringarna är kvalitetssäkrade och godkända av jurist.
  • Nya kriterier är på väg att lanseras i Norge för offentlig upphandling med mål att stimulera till cirkulär ekonomi, förenkla för upphandlare och få samsyn vid kravställning. Flera exempel på att ställa krav gavs, bland annat det sociala ansvaret lyftes upp. Flere Veiledere om bærekraftige innkjøp av tekstil finnes her, og tekstiler til sykehussektoren sees
  • Inköpsmodellen för cirkulär upphandling, Förbereda – Upphandla – Realisera, presenterades av Upphandlingsmyndigheten. Drygt hälften av arbetet bör läggas i förberedelsefasen som bland annat innehåller behovs-, marknads- och riskanalys. Upphandla textil som är bra för både ekonomi och miljö | Upphandlingsmyndigheten

 

Oppfølging av seminaret 1.juni 2022:

NF&TA ser at det er behov & ønske om en arena for å fortsette dialogen rundt offentlige sirkulære anskaffelser og dette tar vi med oss når vi legger planer for resten av året. Husk å melde dere på nyhetsbrevet vårt for å følge med på hva som skjer til høsten.

 

Kontakt oss gjerne på:

NF&TA: gro@nfta.no

Viken Fylkeskommune: madeleines@viken.no