SV / EN / NO
Bioeconomy Region

Bioplast

Ordet bioplast brukes om både biobasert plast (fossilfri) og biologisk nedbrytbar (bionedbrytbar) plast.

BIOBASERT PLAST (FOSSILFRI)

Biobasert plast er produsert av et fossilfritt (fornybart) råstoff, for eksempel sukkerrør, vegetabilske oljer og maisstivelse. Enkelte sertifiserings- og merkeordninger stiller krav om at minst 20 % av råstoffet er biobasert, men det er ingen krav til hvor stor andel biobasert råstoff plastemballasjen må inneholde for å kunne kalles biobasert.

MATERIALGJENNVINNBAR BIOBASERT PLAST

Fra fossilfritt råstoff kan det produseres “vanlige” plasttyper som PE, PP og PET, som er materialgjenvinnbare. Plasttypene kan uten problem materialgjenvinnes sammen med samme plasttyper produsert fra fossile kilder eller materialgjenvunnet plast (regranulat).

BIONEDBRYTBAR BIOBASERT PLAST

De fleste bionedbrytbare plasttypene er produsert fra fossilfritt råstoff. Dette skyldes blant annet at de fornybare råvarene inneholder mer oksygen enn de fossile råvarene, og dermed gir polymerer (plasttyper) med flere «angrepspunkter» for bakterier og andre nedbrytere. Bionedbrytbar plast er uegnet for materialgjenvinning, og kan ødelegge kvaliteten på den materialgjenvinnbare plasten. Dette er en utfordring.

 

FAKTA

Det ble produsert 335 millioner tonn plast i verden i 2016. Den biobaserte plasten utgjør bare 2 millioner tonn eller 0,6 % av denne plasten.

EU waste legislation:

http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/index.htm

Innen 31. desember 2025 må minst 65 vektprosent av all emballasje resirkuleres. Gjenvinningsmålene for hvert materiale er: 50% av plast.

Innen 31. desember 2030 må minst 70% av emballasjen gjenvinnes. Dette inkluderer: 55% av plast.

European Union law:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:l21207

 

LEVERANDØRER AV BIOPLASTER

Tommen Gramm

Elopak

Gaia

TetraPak

Biobag

Huhtamaki (Produkter fra Nature Works LLC)

 

LOVER OG REGLER

EU Regler, Direktiver: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.ENG

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety_en

 

Avfall:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7

 

Emballasje til drikkevarer:        

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

https://www.grontpunkt.no/medlemskap/avgiftsbelagt-drikkevareemballasje/

 

Forurensningsloven:    

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=avfall

 

Norsk Industri:

https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter-og-brosjyrer/posisjonsnotat-gjenvinning-2019.pdf

 

Stortingsmelding 45:      

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-45-20162017/id2558274/

 

FINANSIERING

Innovasjon Norge:

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/

 

Innovasjon Norge og Horizon2020:

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/eu-finansiering/

 

Handelens Miljøfond:

https://handelensmiljofond.no/no

 

Akershus Tilskuddsordninger:

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/tilskudd-og-stotteordninger/

 

Forskningsrådet:

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/

 

Grofondet:

http://www.grofondet.no/

 

Norsk Katapult:

https://norskkatapult.no/stotte-til-katapult-prosjekt/

 

FORSKNINGSPARTNERE

Østfoldforskning:

https://www.ostfoldforskning.no/

 

Emballasjeforsk:

https://www.emballasjeforeningen.no/kompetanse/emballasjeforsk-2/

 

BioInnovation:

https://www.bioinnovation.se/

 

RISE:

https://www.ri.se/sv

 

Høgskolen i Borås:

https://www.hb.se/

 

Forskningsrådet:   

https://www.forskningsradet.no/

 

Nofima:

https://nofima.no/en/

 

Sintef:

www.sintef.no

 

TESTSENTRE

Komplett oversikt over testsentre her:

https://bioeconomyregion.com/nb/vi-tilbyr/testmiljoer/

 

Nibio:

https://www.nibio.no/tema/skog/bruk-av-tre/treteknologisk-analyselab

 

The Wood Region:

https://www.thewoodregion.se/

 

Sintef:

https://www.sintef.no/alle-laboratorier/automatisering/

 

Nofima:

https://nofima.no/en/research-facilities/the-packaging-pilot-plant-at-as/

 

Siva Katapult:

www.mtnc.no

 

KIWA:

https://www.kiwa.com/no/no/tjenester/plast-og-kompositter/

 

Re:Turn:

http://www.re-turn.no/

 

RÅD OG VEILEDNING

Gründer telefonen er en gratis tjeneste for deg som har spørsmål knyttet til å starte en bedrift. Du får snakke med en rådgiver om din forretningsidé, og får tips og råd til prosessen videre. Kontaktinformasjon: 800 50 789 (09.00-15.00, mandag til fredag).

 

Finansieringsrådgiver:

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/snakk-med-en-radgiver/biookonomiprosjekter/

 

Innovasjon Norge:

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/

 

Kjeller Innovasjon:

Projects

 

i4plastics

https://www.sintef.no/en/projects/i4plastics/

 

Bioeconomy Region:

Hjem